YAPIM AŞAMASINDA
ThalesMÖ. 625 - 546 Thales
Su

İlk filozof kabul edilir.
AnaximandrosMÖ. 610 - 547 Anaximandros
Sonsuzluk-Apeiron

Thales'in öğrencisi, astronominin kurucusu, "arkhe" teriminin isim babası
Lao Tse/Tzu (Laozi)MÖ. 604 - 520 Lao Tse/Tzu (Laozi)
Tao

Taoizmin kurucusu
AnaximenesMÖ. 585 - 528 Anaximenes
Hava-Nefes-Pneuma

Anaximandros'un öğrencisi
KsenofanesMÖ. 570 - 480 Ksenofanes
Tektanrıcı

Çoktanrıcılık anlayışına karşı çıkmıştır.
Pythagoras (Pisagor)MÖ. 570 - 495 Sayı

Aritmetik-Sayıların babası - 'Filozof' kelimesini ilk kullanan kişi - Dünyayı ilk defa küre olarak düşünen kişi
Konfüçyüs (Kongzi)MÖ. 551 - 479 Erdem

Erdemli insan ve uyumlu toplum ideali
HerakleitosMÖ. 540 - 480 Ateş - Her şey değişir.

Varlık 'Oluş'tur. "Aynı ırmakta iki kez yıkanılmaz."
ParmenidesMÖ. 515 - 460 Bir - Hiçbir şey değişmez.

AnaxagorasMÖ. 500 - 428

ProtagorasMÖ. 490 - 420 Sofist, Leukippos'un öğrencisi

"İnsan her şeyin ölçüsüdür."
EmpedoklesMÖ. 490 - 430 Dört element - Sevgi ve nefret

Zenon (Xenon)MÖ. 490 - 430 Paradoksları meşhurdur.

Parmenides'in öğrencisi
GorgiasMÖ. 483 - 375 Sofist

"Hiçbir şey yoktur, olsa da bilinemez, bilinse de başkasına bildirilemez."
SokratesMÖ. 469 - 399 İroni - Maiotik

"Kendini bil!", "Bildiğim tek şey, hiçbir şey bilmediğimdir."
DemokritosMÖ. 460 - 360 Atom fikri

İlk materyalist teori - İlk atomcu Leukippos(MÖ. 5.yy.)'un öğrencisi
AristipposMÖ. 435 - 386 Hedonizm

Sokrates'in öğrencisi, Kirene okulu
Platon (Eflatun)MÖ. 427 - 347 İdealar kuramı, Akademia

Sokrates'in öğrencisi, Akademia'yı kurdu.
Diogenes (Diyojen)MÖ. 412 - 323 Kynik

"Gölge etme; başka ihsan istemez."
Aristoteles (Aristo)MÖ. 384 - 322 Lykeion - Peripatos

Platon'un öğrencisi, B.İskender'e de öğretmenlik yapmış, Lykeion'u kurdu.
PyrrhonMÖ. 365 - 275 Şüpheci › "Epoche"

Septisizm(Pyrrhonizm)in kurucusu
EpikürosMÖ. 341 - 270

Epikürizmin kurucusu (Demokritosçu)
ZenonMÖ. 333 - 262 Doğaya boyun eğmeliyiz.

Stoa okulunun kurucusu (Herakleitosçu)
TimonMÖ. 320 - 230 Şüpheci

AristarchosMÖ. 310 - 230 Gökbilim - Matematik

Güneş merkezli evren anlayışının bilinen ilk savunucusu
Euklides (Öklid)MÖ. 300 - 300

Büyük İskenderMÖ. 300 - 323 Hükümdar

Archimedes (Arşimed)MÖ. 287 - 212 Mekanik

KarneadesMÖ. 214 - 129

Şüpheci Akademi'nin önde gelen ismi
HipparkhosMÖ. 190 - 120 Gökbilim - Matematik

Trigonometrinin kurucusu
CiceroMÖ. 106 - 43

SenecaMÖ. 65 - MS. 4

PhilonMÖ. 25 - MS. 50

Epiktetos50 - 135 Stoacı

Sürüldüğü Nicopolis'te ünlü bir felsefe okulu kurdu.
Klaudyos Ptolemaios (Batlamyus)85 - 165 Astronomi - Matematik

Marcus Aurelius121 - 180 Stoacı

161-180 arası Roma İmparatoru
Clemens150 - 215

Tertullian155 - 240

Plotinos205 - 270 Yeni Platonculuk

İyi ideası = Tanrı. Varolan herşeyi Tanrı'dan başlayan bir türüm ya da sudur süreciyle açıklamıştır.
Augustinus354 - 430

El-Harezmi (Alkhwarizmi)780 - 850 Onlu sayı sistemi

Astronom, Cebir'in mucidi, algoritma terimi onun batıdaki isminden gelmektedir.
Kindî (El-Kindî)801 - 866 Meşşai

Fârâbî (Alpharabius)875 - 950 Aristotelesçi

İslam aydınları arasında Muallim-i Sânî olarak anılır. Muallim-i Evvel ise Aristo'dur.
İbn-i Heysem (Alhazen)965 - 1039 Optik

Modern optiğin babası
İbn Sina (Avicenna)970 - 1037 Tıp

Biruni (Alberuni/Aliboron)973 - 1048 Gökbilim - Matematik

Anselmus1033 - 1109

Gazali (İmam-ı Gazzâlî)1058 - 1111

İbn Rüşd (Averroes)1126 - 1198

Mevlana1207 - 1273 Mesnevî

Mutasavvıf
Hacı Bektaş Velî1209 - 1271 Makalat

Mutasavvıf
Aquinalı Thomas1225 - 1274

Yunus Emre1238 - 1321

Türkçe şiirin öncüsü, ünlü tasavvuf ve halk şairi
Duns Scottus1265 - 1308

Ockhamlı William1287 - 1347

Ockham'ın usturası, Nominalizm(Adcılık)
İbn Haldun1332 - 1406 Mukaddime

Modern tarihçiliğin, siyasal bilimlerin ve sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilir.
Leonardo da Vinci1452 - 1519

Niccolo Machiavelli1469 - 1527

Nicolai Copernicus (Kopernik)1473 - 1543 Güneş sistemi

Thomas More1478 - 1535

Francis Bacon1561 - 1626 Yeni Atlantis

"Az felsefe, insan zihnini Tanrıtanımazlığa götürür; ama felsefede derinlik, insanların zihinlerini dine döndürür."
Galileo Galilei1564 - 1642 Gökbilim

Astronom, fizikçi, mühendis, filozof ve matematikçi
Thomas Hobbes1588 - 1679 Leviathan

Rène Descartes (Dekart)1596 - 1650 Yöntemli(metodik) şüphe

"Düşünüyorum, öyleyse varım." Analitik geometrinin kurucusu
Blais Pascal1623 - 1662

John Locke1632 - 1704

Baruch Benedict De Spinoza1632 - 1677

Isaac Newton1642 - 1727 Kütle çekimi

Fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, filozof ve teolog
Gottfried Wilhelm Leibniz1646 - 1716

George Berkeley1685 - 1753

"Var olmak, algılanmış olmaktır."
Montesquieu1689 - 1755 Kanunların Ruhu

Kuvvetler ayrılığı fikrini ortaya atmıştır.
Voltaire1694 - 1778

David Hume1711 - 1776

Jean-Jacques Rousseau1712 - 1778 Toplum Sözleşmesi, Emile

Immanuel Kant1724 - 1804

Jeremy Bentham1748 - 1832

Georg Wilhelm Friedrich Hegel1770 - 1831

Arthur Schopenhauer1788 - 1860

Auguste Comte1798 - 1857 Pozitivizm

Sosyolojinin babası
John Stuart Mill1806 - 1873

Sören Kierkegaard1813 - 1855 Egzistansiyalizm

Varoluşçu felsefenin öncülerinden
Karl Marx1818 - 1883 Komünist Manifesto, Kapital

Bilimsel sosyalizmin kurucusu, diyalektik materyalizm, tarihsel materyalizm
Wilhelm Dilthey1833 - 1911 Hermeneutik(Yorumsamacılık)

Hermeneutiğin önemli kurucu filozofudur.
Friedrich Nietzsche1844 - 1900 Üst insan, Tanrı öldü

Max Karl Ernst Ludwig Planck1858 - 1947 Fizik

Kuantum kuramı
Edmund Husserl1859 - 1938 Fenomenoloji

Henri Bergson1859 - 1941 Entüisyonizm

Sezgicilik(Entüisyonizm) akımının kurucusu
Alfred North Whitehead1861 - 1947 Viyana Çevresi

Mantıksal pozitivizm
Bertrand Russell1872 - 1970 Analitik felsefe

George Edward Moore1873 - 1958 Analitik felsefe

Albert Einstein1879 - 1955 Fizik

İzafiyet teorisi (Rölativite kuramı)
Nicolai Hartmann1882 - 1950 Ontoloji

Karl Jaspers1883 - 1969 Egzistansiyalizm

"Felsefe yolda olmaktır."
Niels Bohr1885 - 1962 Fizik

Ludwig Wittgenstein1889 - 1951 Analitik felsefe

Mantıksal pozitivizm
Martin Heidegger1889 - 1976 Egzistansiyalizm

Varoluşçu felsefenin isimlerinden
Rudolf Carnap1891 - 1970 Viyana Çevresi

Mantıksal pozitivizm
Hans Georg Gadamer1900 - 2002 Hermeneutik(Yorumsamacılık)

Hermeneutiğe önemli katkılar yapmıştır.
Werner Heisenberg1901 - 1976 Fizik

Belirsizlik ilkesi
Karl Raimund Popper1902 - 1994 Analitik felsefe, Yanlışlanabilirlik

Bir kuramın bilimsel olabilmesi için yanlışlanabilir olması gerekir.
Jean-Paul Sartre1905 - 1980 Egzistansiyalizm

Ayn Rand1905 - 1982 Objektivizm

Thomas Kuhn1922 - 1996 Paradigma